Awasana Kathawak Lyrics

Awasana Kathawak

Lyrics
වියැකිලා ගියපිනි බිදුවක දුක නොතේරෙන තරම් හිරු එලියක් වෙලා මන්
Artist

Shavindya Kariyawasam, Uzi Senadeera

Written By

Ayeshmantha Lakmal, Sasindu Senadeera

Music by

 Ayeshmantha

Released Date

 Dec 31, 2022

See More

 Credits

Awasana Kathawak Lyrics

Awasana Kathawak Lyrics English

Viḍāvak Nisā Nima Kara Hīnē
Pada Nogælapunā Ē Galapaganna Hædu Gītē
Netu Sināsunat Hita Hada Vælapēvi Mē
Avasāna Katāvayi Mē Husma Væṭē Virāvē

Kālakanni Hīna Asse Bidunu Āle Telituḍaka Āye Sittam Kalā Man
Kiduru Katāvē Kumārikāvak Nopenena Māneka Tanikalānam
Pasutævili Mattema Næhunat Kima Væḍak Næ Vṛttānte Miyædilānam
Viyækilā Giyapini Biduvaka Duka Notērena Taram Hiru Eḷiyak Velā Man

Visvāsē Mattē Vinivida Pennaddi
Pissekvagē Ātmaya Kelesaddi
Prismayak Vagē Hita Tula Æti Situvili
Eki Neka Maṭa Dos Namavī
Vinda Ninda Æya Vitarak Danīvī
Nindak Nonida Parīkṣaṇa Pahan Karāvī
Kala Dēval Pasuvaṭa Hamuvē
Dunna Duk Vidi Æya Nævata Kavadat No Ēvī

Ē Hevve Ālemayi Lagin Bædenna
Mama Mævve Kāmemayi Hitin Vidinna
Kivvat Mona Dēval Hitin Vimasaddi
Mul Une Æge Jīvitē Nasanna

Gela Sin̆da Ālē Padavæl Amunāvī
Mala Kimda Suvada Nodī Paravī Yāvī
Hīna Dakinna Kalin Ēhærēvi
Prēma Kiyā Visak Turul Karāvi

Paligannat Nemē Dura Yannat Nemē
Hitē Situvili Valaṭa Sīmāvak
Koṭas Mātrāvaka Āśāvak Nisā Mē Hitaṭat Loku Pīḍāvak
Api Denna Atare Kāme Rēkhāvak Maṭa Ōna Unat Āye Siddha Venavā
Lassana Unat Rōsa Malē Kaṭu Ænunotin Enne Ratu Sīrāvak

Hamuvunu Tæna Taniyen Mama Tāma
Miyadunu Hīna Æsse Hoyanne Mama Kāva
Aviśvāsa Karannē Kesēda Āsa Kenāva
Avasan Vacanayen Liyayi Mē Hitē Viḍāva

Mēka Katā Dekak Liyanna Bæri Eka Piṭṭaka
Oyāge Katāve Mama Velā Eka Ittekva
Kadulakin Neme Navatinna Hituve
Maleyi Naṭuveyi Paratarē Dækkē Malin Gilihetma

Samu Gænīm Virahaval Mædin
Tani Vī Allagattat Haḍin
Æhi Piya Vadina Kṣaṇayen Venas Veyi Hægīm Tava Duras Veyi Bædīm
Nogælapēvi Gælapīm

Kihipa Vatāvak Gāneman Hadavatin Tavat Illuva Samāva
Hitaṭa Gini Ævilenne Tāmat Nǣ Nivenne Duka Væḍi Nisā
Milinavī Giyapu Malaka Suvada Hita Purāma
Vidavīmak Hita Ridavīmak Æta Mataka Pamanak Hitana

Matakayi Maranne Māva Væraddat Magemayi Tāma
Tāmat Me Dæveyi Man Apima Ævilu Ginne Citake Gāva
Soyannetmayi Nāva Dukaṭa Vacana Peralunāma
Mama Magen Pali Ganna Hitayi Varadinna Tavat Iḍak Næti Nisā

Viḍāvak Nisā Nima Kara Hīnē
Pada Nogælapunā Ē Galapaganna Hædu Gītē
Netu Sināsunat Hita Hada Vælapēvi Mē
Avasāna Katāvayi Mē Husma Væṭē Virāvē

Credits

Written By

Ayeshmantha Lakmal, Sasindu Senadeera

Melody & Music Composed by 

Ayeshmantha

Artist

 Shavindya Kariyawasam, Uzi Senadeera

Released Date

 Dec 31, 2022

Latest

 Lyrics

License

AirXone Musik

Official YouTube Release

Awasana Kathawak (අවසාන කතාවක්) – Uzi Senadeera & Shavindya [ Official Music Video ]

 
අවසාන කතාවක් Official Music

Music Produced by – Ayeshmantha
Vocals – Uzi Senadeera & Shavindya Kariyawasam
Lyrics – Uzi Senadeera
Mixed and Mastered – Azim Ousman
Distributed by – AirXone Musik
……………………………………………………

Director – Mathisha Induwara
Creative Art Director – Mathisha Induwara
Director Of Photography – Sasanka S Udayanga
Camera Assistant – Suresh Subasinghe
Editor & Colorist – Mr. Pravish
Recording Engineer – EVO BEATS
Recording Studio – Desawana Music & JAYA Records
Digital Media Strategist – Mathisha Induwara

Cast – Ayesha Gamage

Costume Partner – YANDY ATTIRE ( Malkisha Jayawardhana )
Gaffer – Sithmina Gunathilake
Make Up – Sanka Madu
Location Partner – Kelum Dissanayake
Social Media Partner – Sustharee – සූස්තරේ

Special Thanks 🤍
Lahiru Gayashan
Chamupa Chenuka
Hashen Dulanjana Silva
Kasun Madushanka
Lahindu Ishan
Gihan Vindula (Levin)
Natalia Avlokhashvili
Chathura Kalhara
Nishan Nirmal
Rashi Prabath
Daham S Sachintha

Sonduriya Lyrics
Alawantha Veediye Lyrics
Narthana Leela Lyrics
Vihanga Geethaya Lyrics
Chandra Madullen Lyrics
Roopa Viraja Lyrics