දන්නවද ආදරේ නීතිය

Release Date

Nov 17, 2023

View Count

174

Dannawada Adare Nithiya Lyrics

Dannawada Adare Nithiya Lyrics in English

Tāma Oba Gæna Liyanavā
Nokiyavana Bava Dannavā
Dannavada Ādarē Nītiya
Riduṇu Taramaṭa Dæṇenavā…

Namuṇukula Bara Daranavā
Gayanakam Maga Balanavā
Dannavada Ādarē Nītiya
Dæṇunu Taramaṭa Ridenavā….

Kālē Nævatunu Tæna Tāma Mama
Gālu Koṭuvat Kiyanavā
Tāma Hevaṇak Næti Ahasa Yaṭa
Aḷut Hadavat Han̆ḍanavā

Tāma Idahiṭa Ridī Nūlak
Papuve Ihaḷaṭa Ædenavā
Kalu Galak Bava Hitan Hiṭiyaṭa
Kaduḷu Muhudaṭa Væṭenavā

Dannawada Adare Nithiya Lyrics English Meaning

Still writing about you
Knows not to read
Do you know the law of love?
I feel so hurt…

Namunukula bears the burden
Looking forward to singing
Do you know the law of love?
It hurts so much…

I am still where time stopped
Also called Galle Fort
Under the still shadowless sky
New hearts are crying

Still a silver lining
Chest pulls up
Although I thought it was a black stone
Tears fall into the sea

Tags

Album

Unknown

License

Mihindu Ariyaratne, Abhisheka Wimalaweera

Listen

Dannawada Adare Nithiya | දන්නවද ආදරේ නීතිය

Play Video