Release Date

Aug 29, 2023

View Count

1051

워씽 시 가사 – Wo Xing Shi Lyrics – 我姓石lyrics

[Chinese]

我姓石,无论何时与你相识我都值。

我姓石,纸笔写字犹如骏马在奔驰。

我姓石,金榜神驰执笔在意落笔值。

我姓石,高阶远视人如其名很无耻。

石,不惧风飞沙。石,众人把你夸。

石,众星守护她。石,人中才子佳。

石,一路再前行。石,一生注定赢。

石,风雨皆会平。石,杨帆再扬名。

[English]

wǒ xìng shí , wú lùn hé shí yǔ nǐ xiāng shí wǒ dū zhí 。

wǒ xìng shí , zhǐ bǐ xiě zì yóu rú jùn mǎ zài bēn chí 。

wǒ xìng shí , jīn bǎng shén chí zhí bǐ zài yì luò bǐ zhí 。

wǒ xìng shí , gāo jiē yuǎn shì rén rú qí míng hěn wú chǐ 。

shí , bù jù fēng fēi shā 。 shí , zhòng rén bǎ nǐ kuā 。

shí , zhòng xīng shǒu hù tā 。 shí , rén zhōng cái zǐ jiā 。

shí , yī lù zài qián xíng 。 shí , yī shēng zhù dìng yíng 。

shí , fēng yǔ jiē huì píng 。 shí , yáng fān zài yáng míng 。

[English Meaning]

My surname is Shi, and it’s worth it no matter when I get to know you.

My surname is Shi. Writing with paper and pen is like a galloping horse.

My surname is Shi. I care about the value of writing when I write.

My surname is Shi. It is shameless for a high-level farsighted person to live up to his name.

Stone is not afraid of wind and flying sand. Shi, everyone praises you.

Stone, the stars guard her. Stone, the most talented among people.

Stone, keep going all the way. Stone is destined to win in life.

Stone, all wind and rain will be calm. Shi, Yang Fan became famous again.

Full rights of the lyrics belong to the original owners

Tags

Credits

Atrists

Produced by

Written By

Album

Unknown

License

Unknown

Listen

我姓石 (抢先版)

Play Video