මට ඉන්න හිතුනා

Release Date

Aug 11, 2023

View Count

1350

Mata Inna Hithuna Lyrics

Mata Inna Hithuna Lyrics in English

Hora Rahasēma Pǣ Ālē Manamālayā Vāgē
Uturālana Mē Prēmaya Obageyi Mage Rālē
Hæḍa Kārama Kaṭa Kāri Mama Apē Gammānē
Sanasālanu Mage Nām̆bara Hita Mal Mada Hāsē

Kavrut Næti Tæna Lan Vemu Api Gē Mæda
Sālē
Væḍi Vennema Dora Mulledi Api Dennage Ālē

Maṭa Inna Hitunā Yanne Nætuva Turule Oyāgē
Oya Disne Vadina Lassana Poḍi Æs Deka
Māgē.//

Sellamaṭama Hita Obage Mella Karanna
Maṭa Puluvani Mage Nowty Epā Ranḍu Karanna
Gæssena Mage Iga Atara Ḍisko Naṭanna
Oba Enavada Mage Pālu Katare Taniya Makanna

Duṭu Dā Idalama Nalōlā Pennuve Tālē
Vena Āvaṭa Mal Nelā Lā Nǣ Mage Rālē
Aḍavan Duka Sansidō Lā Pǣvaṭa Ālē
Ræka Gannemi Pana Povōlā Lōkema Māgē

Maṭa Inna Hitunā..//

Mata Inna Hithuna Lyrics English Meaning

Just like the bridegroom who was secretly married
This overflowing love is yours and mine
I am in our village
My heart is comforted by flowers

We are in the middle of the house where there is no one
In the living room
It’s more like the two of us in the corner of the door

I wanted to stay in your arms without leaving
You see those beautiful little eyes
my.//

Tame your mind for the game itself
I can’t fight my Nowty
Dance the disco between my throbbing thighs
Will you come to erase my loneliness?

Nalola showed the tune from the day she saw him
Flowers have not been picked in my rales
Ale to calm down the sorrows of Adavan
I will protect you, the whole world is mine

I wanted to stay..//

Tags

Latest Lyrics

Learn the steps to writing song lyrics that tell a compelling story. From choosing an idea or theme to establishing a setting and using descriptive language, these tips will help you craft memorable and meaningful lyrics that connect with listeners. Whether you're a beginner or an experienced songwriter, these tips can help you take your lyrics to the next level.

Trending

Album

Unknown

License

Desawana Studios

Listen

Mata Inna Hithuna (මට ඉන්න හිතුනා) - Amandi Sulochana (Official Music Video)

Play Video