පිටකවරේ අමු සින්දුව.

Release Date

Sep 15, 202

View Count

135

පිටකවරේ අමු සින්දුවේ පද – Sanjeew Lonliyes – Pitakavare Lyrics

පිටකවරේ අමු සින්දුවේ පද – Sanjeew Lonliyes – Pitakavare Lyrics in English

Kaṇa Vidalā Koṇḍe Pāṭa Karapu Ævidina Gini Avvē..
Hil Bāṭā Gal Tælum Matuvuṇu Tāravalin Væhuvē..
Pansīya Panas Jātakayama Unṭayi Baṇa Kivuvē..
Polovaṭat Væḍiya Bara Unmayi Miniyaṭa Kara Gæhuvē.

Piṭuva Peraluvaṭa Sītā Pota Dannavā Rāmā..
Naṭuva Dannē Mal Venuven Darāgatta Sīmā..
Ṭæṭuva Dækalā Carite Liyana Goḍak Unṭa Kōmā..

Mē Papuva Ætulē Cēguvērā Ōṣō Daleyi Lāmā..//

San̆da Matin Ævida Giya Vi⁣ṭekadī In̆duvara Netu Atarē..
Koḍi Vælē In̆dan Vala Venakam Taniyaṭa Hiṭi Miturē..
Væli Novē Hæmadāma Pāvuṇē Pori Ṭikamayi Vaturē..
Malagamaka Baṇa Katā Un Gæna Kiyævuṇē Mona Suturē..

Dan̆ḍu Moṇara Piṭin In̆gililā Yana Yakaḍa Hīna Maḷuvē..
Mal Pipena Vāra Bōmæyi Sit Kænabi Suvan̆da Gæluvē..
Un Hitaṭa Apē Ǣta In̆dan Mituru Sinā Heluvē..

Api Potaṭa Kalin Hæmadāmat Piṭa Kavarema Bæluvē..///

පිටකවරේ අමු සින්දුවේ පද – Sanjeew Lonliyes – Pitakavare Lyrics English Meaning

Pierced ears and dyed hair walking in the fiery sun..
Hill Bata was covered with tar from the broken rocks.
All the five hundred and fifty Jatakas preached to them..
They were heavier than the earth and beat the dead.

Rama knows the book of Sita after turning the page..
Natuwa knows the limitations she endured for flowers..
After seeing the tattoo, many people who write the character are in a coma..

Inside this chest is Che Guevara Osho Dalai Lama..//

When I walked on the moon, between the eyes of Induvara..
A friend who stood alone from the flagpole to the pit..
It is not sand, it is always floating in the water.
What suture was said about them in the sermons of Malagamaka..

In the courtyard of the iron dream swinging from the rods peacocks..
When the flowers are blooming, the smell of cannabis is in my heart..
They smiled at our friends from afar..

We always looked at the outside before the book..///

Tags

Album

Unknown

License

Sanjeew Lonliyes

Listen

Pitakavare Sanjeew Lonliyes පිටකවරේ අමු සින්දුව.

Play Video