හන්ගන්නද ආදරේ

Release Date

Nov 25, 2023

View Count

572

Hangannada Adare Lyrics

Hangannada Adare Lyrics in English

Santānika Māḷigē Oba Tāma Taniyama Æyi Melesa Tava
Maṁ Innada Pāḍuvē Aḍamāna Netu San̆gavā
Prēmādara Māyimē Hæmadā Nihan̆ḍa Vanu Æyi Kelesa Mama
Haṁgannada Ādarē Hæma Rǣka Hita Ravaṭā

Oba Gāva Navatina Cētanā
Mudu Hīna Lōkeka Pā Kalā
Ǣta Yanavada Pāvelā
Mama Nǣ Oben Midilā

Dura Kālayaka Bæn̆denā Raṭā
Hita Pāravana Racanā Epā
Dǣsa Bon̆da Karanā Katā
Tava Nǣ Hadin Vimasā

Mā Ḷan̆gin Sænasīlā , Hinæhīlā
Maṭa Hētu Mokaṭada Yā Karannada Aśā
Oba Hā Mā Bæn̆denā

Kālayen Bæn̆di Sīmā Hæradālā
Ada Ē Lesama Tava Ādarē Maṭa Ōnā
Noma Bādhā Apa Hā

Saṁkā Næti Māvatē Tava Nāve Maṭa Kimadæyi Kiyanavada
Ḷaṁ Vennada Mā Mesē Amanāpakam Tiyalā
Rūrā Giya Ādarē Oba Pāmulē Tæbuvat Hæn̆genavada
Pārā Giya Kāranē Nokiyā Hadak Ridavā

Oya Hādu Maṁ Gāvin Tiyā
Ḷaṁ Vī Hin̆dinnada Rǣ Purā
Mā Sitin Æn̆denā Nurā
Hada Nǣ Tavat Sanasā

Dura Kālayaka Bæn̆denā Raṭā
Hita Pāravana Racanā Epā
Dǣsa Bon̆da Karanā Katā
Tava Nǣ Hadin Vimasā

Mā Ḷan̆gin Sænasīlā , Hinæhīlā
Maṭa Hētu Mokaṭada Yā Karannada Aśā
Oba Hā Mā Bæn̆denā

Kālayen Bæn̆di Sīmā Hæradālā
Ada Ē Lesama Tava Ādarē Maṭa Ōnā
Noma Bādhā Apa Hā

Hangannada Adare Lyrics English Meaning

Santanika Malige Why are you still alone like this?
Am I hiding my eyes in loss?
Why am I always silent on the edge of love?
Do you hide your love and deceive your heart every night?

Intentions that stay with you
The rings walked in a world of dreams
Are you drifting away?
I am not rid of you

Patterns that bind over time
Do not mind-blowing essays
Eye blurring stories
No more, ask carefully

Comforting and smiling next to me
Asha asked me why
You and I are bound

Beyond the limitations of time
I want more love today
No obstacles with us

Can you tell me why I am still on the path of no doubts?
Do you come close, I have held grudges like this
Even if you leave the lost love at your feet, do you feel it?
My heart hurt without saying what happened

I treasure those kisses
Sit close all night long
I was crying in my heart
No more consolation

Patterns that bind over time
Do not mind-blowing essays
Eye blurring stories
No more, ask carefully

Comforting and smiling next to me
Asha asked me why
You and I are bound

Beyond the limitations of time
I want more love today
No obstacles with us

Tags

Latest Lyrics

Trending

Credits

Atrists

Produced by

Written By

Album

Unknown

License

Iman Fernando

Listen

Iman Fernando ft. @DILUBeats - Hangannada Adare (Oba Gawa Nawathina Chethana) Official Music Video

Play Video