කාසි සබන් පෙණ

Release Date

Jan 5, 2024

View Count

618

කාසි සබන් පෙණ -Kasi Saban Pena Lyrics

කාසි සබන් පෙණ -Kasi Saban Pena Lyrics in English

Kāsi Saban Peṇalū
Gǣnu Ayis Kæṭalū
Bella Vaṭē Dāgena
Ura Cakkara Māle

Kǣś Atē Nætilū
Rǣṣ Vevī Yamulū
Brēk Nætuva
Layif Ekama Æksalarēṭin

Āvē Dodol Vevī Ape Nōnī
Kālē Mulin Bænda Maṁ Prēmī
Dæṁ Dæṁ Inne Vāge Maharāṇī
Dummala Varam Aran Nasarāṇī

Ē Sun Sun Sun Sunnē Macan
Gattā Sæpak Singal
Ēt Dæṁ Dæṁ Kænsalne Macaṁ
Bænda Berē Gahapaṁ

Ǣ Kaḍā Panī
Geyi Vali Peralī
Api Bajār Ekē
Dæn Nō Jalli

Ǣ Kaḍā Panī
Geyi Vali Peralī
Api Bajār Ekē
Dæṁ Ful
Cāṭar Vī

Vāsi Veddi Hodalū
Āye Katā Nætilū
Paraṇa Kes Hoya Hoya
Maṭa Nakkala Dātī

Cīs Panē Ætilū
Maṁ Keruvē Borulū
Ḍiśṭi Ḍiḍiṁ Nō Cilḍran
Gōri Me Vayifī

Mēkap Sæluyan Ǣdu Nil Dēvī
Væhilā Yakā Apē Sīdēvī
Issara Hīrō Dæn Sīrō Vī
Datmiṭi Kakā Eyā Guṭi Dēvī

Ē Pin Vin Siṭuvēśan Macan
Ubayi Mamayi Safarin
Ē Solī Vēla Illa Macaṁ
Bænda Bērē Gahapaṁ

Ǣ Kaḍā Panī
Geyi Vali Peralī
Api Bajār Ekē
Dæn Nō Jalli

Ǣ Kaḍā Panī
Geyi Vali Peralī
Api Bajār Ekē
Dæṁ Ful
Cāṭar Vī

Ṭā Ṭaṭa Ṭaṭā Ṭaṭā…

කාසි සබන් පෙණ -Kasi Saban Pena Lyrics English Meaning

Kasi soap foam
Women ice cubes
worn around the neck
Shoulder chakra necklace

Cash is missing
Rushed
Without brakes
Life is only accelerating

Our sister came in a daze
I was married first, I am a lover
Dang Dang is like a queen
Nazarani took a vow of resin

That’s a blast, man
Bought Sapak single
But it’s canceled bro
Banda Bere Gahapang

She breaks down
The house was overturned
We are in the bazaar
Now no jalli

She breaks down
The house was overturned
We are in the bazaar
That’s full
Charter v

It’s good when it’s good
No talk again
Look for old hair
Nakkala Dathi to me

Cheese curds
I lied
Dishy Doing No Children
Gori me wife

Adu Nil Devi, a makeup artist
Vehila Yaka is our Sidevi
Formerly Hero is now Zero
He gritted his teeth and beat her

That’s a win situation, man
You and I are suffering
Ask for that Solly time bro
Banda Bere Gahapang

She breaks down
The house was overturned
We are in the bazaar
Now no jalli

She breaks down
The house was overturned
We are in the bazaar
That’s full
Charter v

Ta ta ta ta ta ta…

Tags

Credits

Atrists

Produced by

Written By

Album

Unknown

License

Real Image

Listen

Kasi Saban Pena ( කාසි සබන් පෙණ ) - Sarith & Surith | Pasan Liyanage ( Official Promo Track )

Play Video