නුඹ හැඩ කෙරුව හිතම කැඩුවාට – Nuba Hada Keruwa Hithama Kaduwata Lyrics

නුඹ හැඩ කෙරුව හිතම කැඩුවාට – Nuba Hada Keruwa Hithama Kaduwata Lyrics in English

Hita Hita Num̆ba Piṭa Æduṇāṭa
Rahasema Venataka Bæduṇāṭa
Mama Siṭi Sihinaya Mama Mehema
Allan Innam

Ṭika Ṭika In̆gi Maṭa Dænuṇāṭa
Nohituṇu Hæṭi Pudumeki Tāma
Api Venvuṇu Hētuve Rahasa
Haṁgan Innam

Num̆ba Hæḍa Keruva Hitama Kæḍuvāṭa
Mage Satuṭa Soyami Num̆ba Gāva
Sænasuma Patami Num̆baṭa Hæmadāma
San̆da Num̆baṭa Duka Nohitunāṭa

Hitavatkam Hita Kaḍalā Tibuṇā
Aparādē Api Hamuvī Tibuṇā
Turuḷē Satapā
An̆durē Sanasā
Madivīda Kiyan Dænuṇā…

Davasak Vat Pem Karalā Tibuṇā
Hitunē Nætidō Væradī Kiyalā
Hæmadē San̆gavā
Piṭa Vī Tibuṇā
Hita Nædda Darā…

නුඹ හැඩ කෙරුව හිතම කැඩුවාට – Nuba Hada Keruwa Hithama Kaduwata Lyrics English Meaning

Although the mind is drawn to you
Even though the secret itself has changed
The dream I was in is me like this
I will hold on

Little by little I felt hints
It’s still amazing how I didn’t think of it
The secret of the reason we broke up
I will hide

You have shaped and broken your heart
I seek my happiness from you
Wishing you peace always
May the moon not feel sad for you

Friendships were broken
We had met before
Sit in your arms
Solace in the dark
I felt that it was not enough…

Had been in love for a day
Didn’t you think it was wrong?
Hide everything
had left
Don’t you mind…

Tags

Album

Unknown

License

Simple Music

Listen

Nohithunata - Yuki Navaratne Ft. Chamath Sangeeth | Yashodha Adhikari

Play Video