රණ්ඩුකාරියේ

Produced By

Listen On

Release Date

Feb 15, 2024

View Count

142

Randukariye Lyrics – Ranidu & Iraj ft. KK

Randukariye Lyrics – Ranidu & Iraj ft. KK in English

Raṇḍukāriyē
Hita Kiyavanna Sīruvē
Bǣ Tava Inna Pāḍuvē
Hita Geniyanna Prēmiyē

An̆dinkō Sita Ādara Sittama
Gotannakō Neta Ādara Gettama
Māhā Ḷaṁ Vīlā
Hitannakō Eka Særayak Maṁ Gæna
Kiyannakō Eka Vadanak Mā
Sanasālā Nalavālā Hīna Gānē Pēna

Ravannepā Mage Fīliṁs [feelings] Dækkama
Mavannakō Surapurayak Æs Ḷan̆ga
Māhā Ḷaṁ Vīlā
Tiyannakō Gini Pupurak Tol Aga
Balannakō Eka Særayak Mā
Sanasālā Nalavālā Hīna Gānē Pēna

Randukariye Lyrics – Ranidu & Iraj ft. KK English Meaning

The brawler
Ready to read minds
I can’t stay at a loss anymore
Move your heart, love

Paint your heart with love
Knit your eyes with love
I am close
Think about me for once
Tell me one word
You can see that you are comforted and soothed

When Ravannepa saw my feelings [Feelings].
Create a beauty before your eyes
I am close
Put a spark on your lips
Look at me once
You can see that you are comforted and soothed

Tags

Credits

Atrists

Produced by

Written By

Album

Unknown

License

Iraj Productions Pvt Ltd

Listen

Randukariye - Ranidu & Iraj ft. KK

Play Video