සිතුවිලි පාවී ගියා

Release Date

Nov 13, 2023

View Count

206

Sithuvili Pavee Giya Lyrics

Sithuvili Pavee Giya Lyrics in English

situvili pāvī giyā
magē hita num̆bē unā
penenā mē lōkē apē unā
dænenā mē lōkē apē unā

æs deka kiyana katā
ahasat asayi horā
vin̆dinā mē lōkē apē unā
mavenā mē lōkē apē unā

mā nam nǣ sil bin̆dalā
nǣ num̆bagē sita ridavā
mē tamayi prēmayē sita ayadinā

rǣ gevenā hindā
bǣ yanna num̆ba hæradā
mē tamayi ādarē mā pāranā

kellē kellē
oya keherællē rællē
obē senehe maṭa dænunē
obē turulē kellē

sāyam bon̆da vuna māyam
væḍivuna padanam virahita āla katā
saradam keruvaṭa varadak nokarana
sita mat vennē num̆bama nisā

api dennā api hindā
pælæn̆du ādarēka kæṭayam //

situvili pāvī giyā
magē hita num̆bē unā
penenā mē lōkē apē unā
dænenā mē lōkē apē unā

Sithuvili Pavee Giya Lyrics English Meaning

Thoughts drifted
My heart was yours
It seems that this world is ours
It feels like this world is ours

Eyes tell stories
The sky also asks the thief
It was ours to enjoy in this world
Mother became ours in this world

I have not broken the discipline
No, your heart is hurt
This is the heart of love

Because the night is passing
You can’t leave
This is the love I love

girl girl
In that wave of Keherella
I felt your love
Girl in your arms

The color is blurred
Increased baseless dating
It is not wrong to be mocked
My heart is intoxicated because of you

We are because of each other
Carvings of a love affair //

Thoughts drifted
My heart was yours
It seems that this world is ours
It feels like this world is ours

Tags

Latest Lyrics

Get lost in the uplifting lyrics and soulful sounds of SZA's hit song "Good Days." This track is sure to brighten your day and bring a sense of hope and joy to your life. Read on to learn more about this feel-good song.

Trending

Album

Unknown

License

Sithuvili Pavee Giya Under exclusive license to Raini Charuka

Listen

Sithuvili Pavee Giya (සිතුවිලි පාවී ගියා) - RAINI x DHARSHAN ft HONEY

Play Video